Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD)

PUD är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum (RUC). Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-rådet) är Högskolan Dalarnas och kommunernas gemensamma organ för skolutveckling och lärarutbildning. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan. Till PUD-rådet är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

Vid PUD finns också ett skolcentrum för Nästa Generations Lärande (NGLskolC). Syftet med NGLskolC är att skapa, utveckla och sprida kunskap om hur man med hjälp av digitala lärresurser kan utveckla lärandemiljöer för att öka förskolans och skolans måluppfyllelse och därigenom främja alla elevers utveckling mot ett aktivt medborgarskap.

På Högskolan Dalarna har vi god erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap inom området IT och lärande. NGLskolC har i samarbete med regionens kommuner identifierat följande huvud- områden:

  • Stöd till chefsnivåer
  • Skapa digitala forum
  • Bidra med kunskapsspridning till verksamma lärare alla kategorier samt rektorer
  • Erbjuda forskningsbaserad kompetensutveckling som syftar till att förbättra undervisningen

Vid Högskolan Dalarna/PUD drivs forskarskolan Skolnära. I samarbete med PUD-regionens skolhuvudmän utbildas forskarstuderande i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål. Dessa är yrkesverksamma lärare anställda inom någon av de kommuner som är anslutna till PUD. Forskningsprojekten är inriktade mot undervisning, lärande, fostran och omsorg i en pedagogisk praktik. Samverkan i forskarutbildningen sker med Karlstad universitet.

Förutom att vara en viktig utvecklingskraft för skola och lärarutbildning i regionen finns även ett betydelsefullt nätverk med andra lärosäten och Regionala utvecklingscentra. PUD:s arbetsfält är omfattande då PUD utvecklar och organiserar verksamhet över alla de områden där skolan och högskolan möts.

I dialog med skolhuvudmannen arrangerar vi den kompetensutveckling ni önskar.